Smutna wiadomość – dr Helena Przybyła nie żyje

Szanowni Członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego z żalem zawiadamiamy, że dn. 3-go sierpnia odeszła od nas w wieku 85 lat, wieloletnia Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Górnośląskiego Z zawodu była chemikiem, a swoje zainteresowania ekologiczne zrealizowała w wielu publikacjach i książce „Ekologistyka w gospodarce odpadami, czyli o odpadach nieco inaczej” Msza żałobna odbyla …

Zachęcamy do śledzenia zmian w prawie dotyczących organizacji pozarządowych

9 lipca 2015 r. posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa trafia teraz do Senatu. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie NGO pod adresem http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1648996.htmlPropozycje zmian zaproponowane zostały również w odniesieniu do Ustawy o Stowarzyszeniach. Klub otrzymał e-maila …

Zmiany w prawie dotyczące udziału w procesie zatwierdzania inwestycji i innych działań wpływających na środowisko

Trwa proces legislacyjny poselskiego projektu Ustawy o zmianie „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko”.Projekt zawiera zmiany, które jeśli zostaną przyjęte, w znaczący sposób ograniczą  prawa do udziału obywateli oraz organizacji pozarządowych w procesie opiniowania projektów inwestycyjnych oraz …

PKE Okręg Podlasie – Grab Jacek w konkursie Drzewo Roku

Szanowni PaństwoJest to prośba do członków Polskiego Klubu Ekologicznego z Kół i Okregów z całej Polski.Jeżeli nie macie Swojego faworyta w konkursie Drzewo Roku 2015 wesprzyjcie Nas. Zgłosiliśmy drzewo niezwykłe z historią.Bardzo prosimy o propagowanie głosowania na siedleckie drzewo – Grab Jacek w konkursie Drzewo Roku 2015 . Głosowanie na www.drzeworoku.pl do …

Spotkania pt. Bezpieczna żywność – kolejna inicjatywa Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolskiego

Kolejna inicjatywa Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolskiego – spotkania w kawiarni budynku Teatru Słowackiego na temat żywności „Bezpieczna żywność”Dodatkowo została zapoczątkowana inna seria spotkań dot. zdrowej żywności. Pierwsze z nich odbyło się 14 maja 2015 roku w kawiarni w budynku Teatru Słowackiego. Tematyka dotyczyła chleba. W konferencji wzięli udział naukowcy …

Konferencja Rolnicze i pozarolnicze źródła zanieczyszczenia wód przyczyną eutrofizacji Bałtyku

Głównym problemem Bałtyku jest eutrofizacja. Życie na dnie Bałtyku zanika. Jedną ze znaczących przyczyn takiego stanu rzeczy jest zanieczyszczenie wód związkami biogennymi pochodzenia rolniczego.Celem konferencji było wskazanie źródeł zanieczyszczenia oraz określenie sposobów na skuteczne zredukowanie ładunku azotu i fosforu, które co roku przedostają się do rzek zlewni Bałtyku. W konferencji …

Walny Zjazd PKE 2015

Walny Zjazd Polskiego Klubu Ekologicznego odbywał się w Warszawie w dniach 17-18 kwietnia 2015r. Wydarzenie to zgromadziło 23 delegatów oraz członków Zarządu Głównego, prezesów Okręgów i Kół z osobowością prawną. Na Zjeździe podsumowano pracę dotychczasowego Zarządu PKE. Na podkreślenie zasługuje zakończenie prac nad modernizacją statutu, zatwierdzenie go przez sąd, sukcesywne …

Zmiana w Statucie PKE

20 stycznia 2015 r. odebraliśmy egzemplarze zmienionego Statutu naszej organizacji. Zmiany dotyczyły struktury organizacyjnej PKE, które w naszym przekonaniu wpłyną pozytywnie na sposób funkcjonowania organizacji. Misja i cele działalności Polskiego Klubu Ekologicznego pozostają niezmienione.Do pobrania:

Ponad 120 organizacji wzywa ministrów UE do tego by zakończyli przełowienie!

Polski Klub Ekologiczny dołączył się do 120 organizacji pozarządowych z całej Unii Europejskiej, które apelują do unijnych ministrów ds. rybołówstwa o to by powstrzymali nadmierną eksploatację ryb do 2015r., tak jak wymaga tego nowa, zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb). Ministrowie spotkają się 15-16 grudnia w Brukseli, by zadecydować o limitach połowowych …

Warsztaty „Skuteczny lobbing…” – 20-21.11.2014 – Warszawa

W dniach 20-21 listopada 2014 w Warszawie odbyły się warsztaty na temat skutecznego lobbingu:„Skuteczny lobbing – narzędzie działańnowoczesnych organizacji pozarządowych” Celem warsztatów była profesjonalizacja działalności polskich organizacji pozarządowych w zakresie działań lobbingowych. Lobbing kojarzy się z wywieraniem wpływu na decydentów i rzeczywiście tak jest. Aby jednak podejmowali oni świadome decyzje muszą być …