Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania – projekt ZGPKE

Informacja o projekcie:
W listopadzie 2007r. z inicjatywy HELCOM-u kraje bałtyckie(w tym Polska) podpisały Bałtycki Plan(BSAP) Działania, którego jednym z głównych celów jest zastopowanie eutrofizacji będącej konsekwencją emisji azotu(N) i fosforu(P), poprzez ograniczenie ich dopływu do morza. 50% tych zanieczyszczeń pochodzi z rolnictwa, a eutrofizacja jest obecnie jednym z największych, nierozwiązywalnych problemów środowiska Bałtyku i tylko zmiany w praktykach rolniczych mogą ją ograniczyć.

Projekt zakłada aktywne włączenie organizacji pozarządowych(NGO) w proces wdrażania zobowiązań członkowskich Polski dot. ograniczenia ładunku azotu i fosforu pochodzących z rolnictwa, które wynikają z podpisanej w 2000 r Konwencji Helsińskiej, przyjętego w 2007 r Bałtyckiego Planu Działania i właściwego wdrażania ustawy azotanowej.
W wyniku włączenia na różnych etapach działań NGO, parlamentarzystów, ministerstw (rolnictwa, środowiska) oraz doświadczonego w lobbingu parlamentarnym partnera norweskiego wnioskodawca poprowadzi społeczny monitoring stanowienia krajowego prawa wykonawczego i poprawy prawa uchwałodawczego wpływającego na realizację zobowiązań Polski, wypracuje wspólne stanowisko NGO i interpelację poselską oraz procedurę współpracy pomiędzy NGO-sami, administracją państwową i parlamentem, która zostanie opisana w formie poradnika i upowszechniona wśród organizacji branżowych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Współpraca z administracją:

Konsultacje wodne zakończone30.08.2015
Do 22-go czerwca można było wysłać swoje uwagi dotyczące aktualizacji Planów Zagospodarowania Wodami, a do 31 lipca uwagi do Programu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP).
Polski Klub Ekologiczny złożył uwagi do obu dokumentów, bezpośrednio na stronie internetowej wyznaczonej do konsultacji. Obecnie wszystkie złożone uwagi są analizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarowania Wodami, a następnie będą wysyłane odpowiedzi do poszczególnych jednostek. Po otrzymaniu odpowiedzi od KZGW, zostanie ona zamieszczona na stronie.

Materiały