Walne Zebranie Polskiego Klubu Ekologicznego 2019

Warszawa dnia 1 czerwca 2019
 
Walny Zjazd PKE odbył się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Przewodniczącym Walnego Zebrania został Zbigniew Karaczun,
a Sekretarzem Agnieszka Fiszka Borzyszkowska

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna:
Barbara Mileszczyk
Ewa Hajduk
Ewa Podlesińska

Komisja Uchwał i Wniosków:
Tomasz Rozwadowski
Krystian Warsmundzki
Kazimierz Kęsin

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Okręgu w upływającej kadencji przedstawił Zbigniew Karaczun, ustępujący wiceprezes Zarządu PKE.
Sprawozdanie finansowe przedstawiła ustępująca Skarbnik PKE Maria Staniszewska.
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawiła Urszula Burkot.
Na końcu jej wystąpienia przedstawiła rekomendacje dla Walnego Zjazdu
o udzielenie absolutorium ustępującym władzom PKE.
Odchodzące władze PKE uzyskały absolutorium.

26 delegatów było uprawnionych do głosowania.

Nowym Prezesem ZGPKE została Maria Staniszewska

Następnie wybrano 4 członków ZG PKE, funkcje uzgodniono po walnym zebraniu
Tomasz Rozwadowski – wiceprezes
Zbigniew Karaczun – skarbnik
Agnieszka Fiszka Borzyszkowska – sekretarz
Marek Władyka – członek zarządu

Nadano honorowe członkostwo PKE:
Pawłowi Piotrowiakowi
Ewie Dziekońskiej

Główna Komisja Rewizyjna.
Urszula Burkot
Wiesław Tomaszewski
Ewa Podlesińska

Główny Sąd Koleżeński PKE.
Grażyna Stępniak
Ewa Dziekońska
Halina Kacprzak

Walne Zebranie ZG PKE – Prezydium i Audytorium