Zmiany w prawie dotyczące udziału w procesie zatwierdzania inwestycji i innych działań wpływających na środowisko

Trwa proces legislacyjny poselskiego projektu Ustawy o zmianie „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko”.
Projekt zawiera zmiany, które jeśli zostaną przyjęte, w znaczący sposób ograniczą  prawa do udziału obywateli oraz organizacji pozarządowych w procesie opiniowania projektów inwestycyjnych oraz postępowaniu sądowych związanym z inwestycjami wpływającymi na środowisko. Np. aby opinia/ uwaga obywatela bądź organizacji została wzięta pod uwagę w postępowaniu administracyjnym musi on wykazać jej zasadność, czyli przytoczyć konkretne argumenty potwierdzające wyrażone zdanie. Musi również sformułować żądanie związane z postepowaniem inwestycyjnym. Te wymogi dla większości obywateli oznaczają konieczność uzyskania specjalistycznej wiedzy i pomocy prawnej w sformułowaniu opinii/uwag do inwestycji.

Proponowane zapisy są dodatkowo niezgodne z przepisami prawa obowiązującymi w Unii Europejskiej, m. in. z Konwencją z Aarhus regulującą m.in. kwestie udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

Dla wszystkich osób zainteresowanych możliwością opiniowania inwestycji i innych działań wpływających na środowisko  zamieszczamy w całości opinię prawną projektu zmian Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku przygotowaną przez Magdalenę Bar i dr Jerzego Jędrośkę.

Uprzejmie dziękujemy autorom za zgodę na jej upowszechnienie.