Ponad 120 organizacji wzywa ministrów UE do tego by zakończyli przełowienie!

Polski Klub Ekologiczny dołączył się do 120 organizacji pozarządowych z całej Unii Europejskiej, które apelują do unijnych ministrów ds. rybołówstwa o to by powstrzymali nadmierną eksploatację ryb do 2015r., tak jak wymaga tego nowa, zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb).

Ministrowie spotkają się 15-16 grudnia w Brukseli, by zadecydować o limitach połowowych dla stad ryb Oceanu Atlantyckiego i wód przylegających. Według raportu Komisji Europejskiej ponad 40 procent oszacowanych stad ryb tego regionu jest przełowiona.

Pomimo prawnych zobowiązań wynikających z WPRyb, ministrowie ponownie przyczynili się do pogłębienia problemu przełowienia, decydując w ostatnich miesiącach o limitach połowowych dla stad Morza Bałtyckiego oraz gatunków głębinowych.

Zgodnie z WPRyb ministrowie mogą zgłosić prośbę o przesunięcie terminu zakończenia nadmiernych połowów do 2015r., jedynie w przypadku jeśli zagroziłoby to stabilności stosunków społecznych i ekonomicznych w społecznościach zależnych od danych flot rybackich. Ponadto w takiej sytuacji decydenci muszą wytłumaczyć w jaki sposób presja połowowa będzie w sposób stopniowy zmniejszana do zrównoważonych poziomów, tak szybko jak to możliwe – lecz nie później niż do 2020r.

Łącznie 125 organizacji z Europy, w tym 12 ekologicznych i społecznych organizacji z Polski, podpisało list do unijnych ministrów ds. rybołówstwa, m.in. do Ministra Marka Sawickiego , w którym wzywają do zwiększenia wysiłków, aby możliwe było zrealizowanie prawnie obowiązującego celu zakończenia nadmiernych połowów do 2015r.  Wszelkie opóźnienia tego procesu będą jedynie przyczyniały się do pogłębiania degradacji środowiska morskiego oraz pogorszenia sytuacji ekonomicznej i społecznej sektora rybołówstwa. Niższa liczebność stad ryb może bowiem przede wszystkim doprowadzić do uboższych połowów.