Walny Zjazd PKE 2015

Walny Zjazd Polskiego Klubu Ekologicznego odbywał się w Warszawie w dniach 17-18 kwietnia 2015r. Wydarzenie to zgromadziło 23 delegatów oraz członków Zarządu Głównego, prezesów Okręgów i Kół z osobowością prawną. Na Zjeździe podsumowano pracę dotychczasowego Zarządu PKE.

Na podkreślenie zasługuje zakończenie prac nad modernizacją statutu, zatwierdzenie go przez sąd, sukcesywne rozwiązywanie spraw administracyjnych Zarządu i jego struktur (Okręgów i Kół),intensyfikacja  działań nad ochroną Morza Bałtyckiego. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium odbywało się imiennie. Wszystkim członkom dotychczasowego Zarządu Głównego absolutorium zostało udzielone.

Walny Zjazd Delegatów zdecydował również o wyborze nowych członków Zarządu Głównego, którzy będą sprawowali swoją funkcję przez okres kolejnych 4 lat. Po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym skład nowego Zarządu zostanie udostępniony na stronie internetowej Klubu.

Delegaci Walnego Zjazdu PKE podjęli 3 uchwały w sprawach środowiskowych.

Do pobrania: