Ocena zagrożeń dla walorów przyrodniczych i kulturowych terenu leśnego w miejscowości Papowo Toruńskie – Osieki

Ocena zagrożeń dla walorów przyrodniczych i kulturowych terenu leśnego w kompleksie obejmującym oddział 190, obręb Olek, Leśnictwo Łysomice, Nadleśnictwo Toruń, związanych z planowaną rozbudową ulicy Leśnej i ulicy Spółdzielczej w miejscowości Papowo Toruńskie – Osieki 

Wprowadzenie           

Papowo Toruńskie – Osieki to dynamicznie rozwijająca się podmiejska miejscowość położona w południowej części gminy Łysomice, na pograniczu z Toruniem. Od Torunia oddziela je pas lasu stanowiącego wschodni fragment dużego kompleksu leśnego należącego do Lasów Państwowych (Nadleśnictwa Toruń) ciągnącego się po prawej stronie Wisły, od pn.-wsch. obrzeży Torunia do Złejwsi Wielkiej. Tereny leśne tego kompleksu objęte są w całości ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej powołanego rozporządzeniem nr 21/1992 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. (obecnie podstawę prawną stanowi  uchwała nr XII/26/267/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019r.).

Położenie opisywanego terenu leśnego w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Torunia i przyległych od północy terenów rozwijającego się osiedla zabudowy jednorodzinnej Osieki, stwarza istotne zagrożenia dla spójności i integralności ekosystemu przyrodniczego lasu, spełniającego ważne funkcje ochronne (art.15 pkt 7 lit.a ustawy z dnia 28 września 1991 r. „o lasach” – t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 530), a wynikające z intensyfikacji procesów urbanizacyjnych po obu stronach tego fragmentu Lasu Papowskiego.

Niniejsze opracowanie powstało w związku z planowaną rozbudową układu drogowego osiedla Osieki (rozbudowa i przedłużenie i ul. Leśnej) oraz planowaną przebudową ul. Spółdzielczej, z docelowym skomunikowaniem miejscowości Papowo Toruńskie z układem drogowym miasta Torunia (z ul. Kociewską) przez Las Papowski.

Planowane do przebudowy i przedłużenia ulica Leśna przebiega wzdłuż północnej granicy lasu i częściowo po gruntach leśnych, co w przypadku podjęcia prac drogowych spowoduje znaczącą ingerencję w drzewostan leśny i częściową jego wycinkę. Natomiast modernizacja ul. Spółdzielczej może przyczynić się do skierowania docelowo części ruchu (z planowanej obwodnicy Łysomic) w kierunku południowym, przez Las Papowski, do Torunia. W tym wariancie obecna droga leśna (ul. Kociewska), biegnąca środkiem opisywanego kompleksu leśnego, pomiędzy oddziałami 190 obrębu Olek i 196, obręb Katarzynka, zostanie zapewne poszerzona i utwardzona kosztem przyległego drzewostanu, a wnętrze lasu poddane zostanie presji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Opracowanie zawiera ocenę walorów przyrodniczych opisywanego terenu leśnego w kompleksie oddziału 190, stanowiącego ważny bufor oddzielający, położone po jego północnej stronie, osiedle Osieki, od kompleksu terenów przemysłowych, w tym składowiska odpadów komunalnych miasta Torunia, przy ul. Kociewskiej, od południa. W opracowaniu uwzględniono również aspekt historyczno-kulturowy z uwagi na występowanie na tym terenie ciekawych form i elementów ukształtowania terenu pochodzenia antropogenicznego, związanych z umocnieniami fortyfikacyjnymi z okresu początków XX w.

Pełna treść opinii  nt. lasu w Papowie Osiekach

Załączniki źródłowe:

  1. dr Lucjan Rutkowski – Ocena przyrodnicza – szata roślinna terenu leśnego w szczególności występowania chronionych gatunków roślin, w kompleksie leśnym obejmującym oddział 190, w rejonie ulicy Leśnej i ul. Spółdzielczej w Papowie Toruńskim – Osiekach; 
  2. mgr inż. leśnictwa Jan Pakalski – Ocena stanu siedliska leśnego w kompleksie leśnym obejmującym oddział 190, w rejonie ulicy Leśnej i ul. Spółdzielczej w Papowie Toruńskim – Osiekach, 
  3. mgr Leszek Wasielewski – Inwentaryzacja i ocena ornitologiczna terenu leśnego, wydzielenia 190a leśnictwa Łysomice w Nadleśnictwie Toruń, związanych z planowaną rozbudową ulicy Leśnej i ulicy Spółdzielczej w miejscowości Papowo Toruńskie – Osieki,
  4. Adam Kowalkowski – Analiza historyczno-geograficzna obiektów militarnych znajdujących się w miejscowości Papowo-Osieki, w rejonie planowanego skrzyżowania ulic: Leśnej i Kociewskiej.  

Sporządził: Wiesław Tomaszewski

Papowo-Osiedle Leśna_Spółdz. BDL. siedliska
Papowo-Osieki 6.2023 ul. Leśna – Spółdzielcza
Wydzielenie 190a i osiedle Papowo Osieki z BDL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.